KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS + PROGRAMI

2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ  BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ


Erasmus+ Kapsamında Yurtdışına Öğrenci Gönderilecektir!

Erasmus+ K7AU


Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde yurtdışında öğrenim görmek isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerin bu başvuru formunu (MS Word veya PDF) doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir.

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde yurtdışında öğrenim görmek isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler 10 Mart - 24 Mart 2015 tarihleri arasında yayınlanacak olan Erasmus+ Programı Öğrenci Başvuru Formunu doldurarak ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilecek 1 adet not dökümü (transkript) ile birlikte Dış İlişkiler Ofisine teslim edecektir.

GENEL HÜKÜMLER

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği, Erasmus+ Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus+ değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin Erasmus+ kapsamında anlaşma yaptığı üniversitelerin ve bölümlerin listesi için lütfen lütfen tıklayınız. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Yararlanıcılar, Erasmus+ hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri şartlar dahilin’de kabul edilebilir ve tüm Erasmus+ kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ Öğrenim

Hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilinir).

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.


ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

  1. T.C vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin hâlihazırda kayıtlı öğrencisi olmak.
  2. En az ikinci sınıf öğrencisi olmak (1. Sınıf öğrencileri, 2. Sınıfta gitmek üzere başvurabilir.)
  3. Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.0 ya da 72/100 olması Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.5/4.0 ya da 75/100 olması.
  4. Daha önce herhangi bir Erasmus/Erasmus+ Öğrenci Hareketliliğinden faydalanmamış olmak.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır.

Bir öğrenci Erasmus+ öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus/Erasmus+ faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2015/2016 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi      : % 50

Dil seviyesi                             : % 50

Öğrencinin alttan dersi olması gibi Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus+ programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

Başvurular Erasmus+ web sayfamızda yer alan (http://erasmus.kilis.edu.tr) Erasmus+ başvuru formunun doldurulması ve Dış İlişkiler Ofisine teslim edilmesiyle mümkün olabilecektir. Öğrencilerin en geç 24 Mart 2015 Salı günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

24 Mart 2015 Salı tarihinden sonra yapılacak başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı 19 Mart 2015 Perşembe günü saat 14:00’da Üniversitemiz Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans salonunda yapılacaktır.

Başvuruda bulunan öğrencileri değerlendirmede kullanılacak ağırlıklı puanlar % 50 Akademik başarı düzeyi ve % 50 Dil seviyesi şeklindedir.

Tüm belge ve bilgilerini eksiksiz olarak teslim eden adaylar 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 10:00'da Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yer alan C Blok CZ09 ve CZ10 No’lu dersliklerde Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına gireceklerdir (Örnek sorular erasmus.kilis.edu.tr adresinden görülebilir).

Yabancı Dil sınavı sonrasında Asil ve Yedek listeden sıralamaya girmiş olan öğrenciler için 09 Nisan 2015 Perşembe günü saat 12:30’da Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yer alan A Blok 2. Kat A-209 No’lu derslikte Uyum (Oryantasyon) toplantısı yapılacaktır. Seçilen öğrencilerin Erasmus+ Bilgilendirme toplantısına katılmaları mecburidir.

 

Erasmus+ Programı

2015 - 2016 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Tarih

Faaliyetler 

17 Şubat 2015

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvurularının İlanı

10 Mart – 24 Mart 2015

Başvuruların kabulü

19 Mart 2015 

Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı: 19 Mart 2015 Perşembe günü saat 14:00’da Üniversitemiz Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yapılacaktır. 

25 Mart 2015 

 

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı: Öğrenciler 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 10:00'da Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yer alan C Blok CZ09 ve CZ10 No'lu dersliklerde Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına gireceklerdir.

03 Nisan 2015

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği seçim sonuçlarının Dış İlişkiler Ofisi tarafından erasmus.kilis.edu.tr ve www.kilis.edu.tr isimli web adreslerinden ilan edilmesi

09 Nisan 2015

Uyum (Oryantasyon) Toplantısı: 09 Nisan 2015 Perşembe günü saat 12:30’da  Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanacak, Asıl ve Yedek öğrenciler için uyum toplantısı Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yer alan A Blok 2. Kat A-209 No’lu derslikte yapılacaktır.

Asıl ve Yedek öğrencilerin Erasmus+ bilgilendirme toplantısına katılmaları mecburidir.

Not 1. Gerekli görülen hallerde tarihler Dış İlişkiler Ofisi tarafından değiştirilebilir ve yeniden ilan edilir.

Not 2. Söz konusu tarihler Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için geçerlidir.

Not 3. http://erasmus.kilis.edu.tr web adresinde, Erasmus+ programı hakkında tüm bilgiler mevcuttur.

Not 4. Erasmus+ Programı ile ilgili detaylı bilgiye www.ua.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Not 5. Güncel bilgi ve haberler için Dış İlişkiler Ofisinin Facebook adresini  (www.facebook.com/kilis7audio) takip etmeyi ihmal etmeyiniz.

 

Ulusal Ajans'ın 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci Hareketliliğine İlişkin Hibe Rakamları Aşağıdaki Gibidir:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına

denk gelen miktarda hibe verilir.

1 – 3 gün arası

4–10 gün arası

11–17 gün arası

18–24 gün arası

25 gün ve fazlası

Hibe verilmez

¼ aylık hibe

½ aylık hibe

¾ aylık hibe

Tam aylık hibe

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

DİKKAT! 

 Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2015-2016 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2015 tarihlerinde netleşecektir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır. 

Son Güncelleme: 2015-03-09 10:13:27
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019