Erasmus Plus

Erasmus+ Staj Hareketliliği

 

Erasmus 2007-2013 döneminde  Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde “öğrenci staj hareketliliği” adı altında sürdürülen bu hareketlilik Erasmus+ ile bareber aynı şekilde devam ettirilmektedir.

Yerleştirme Nedir?

“Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Yerleştirme Süreleri: 2008-2009 akademik yılında gerçekleşecek staj hareketliliği faaliyetleri 1 Haziran 2008-30 Eylül 2009 tarihleri arasında aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir.

•         En az 2 ay

•         En fazla 12 ay

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş8 aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:

o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)

o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu

o Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

o Araştırma enstitüsü

o Vakıf

o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)

o Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK

o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

 

Erasmus+

Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Erasmus+ (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi’ne sahip Yükseköğretim Kurumları veya Erasmus+ Yerleştirme Konsorsiyumları örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini Erasmus+ staj faaliyetinden faydalandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’ne başvuruda bulunurlar.

Başvuru Yöntemi: 2 tür başvuru yöntemi mevcuttur.

•  Yükseköğretim kurumlarının bireysel başvuruları:

Erasmus+ Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları “Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus+ Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formu”nun ilgili yerlerini doldurarak başvuruda bulunabilir.

• Konsorsiyum oluşturarak yapılacak başvurularda ise “Erasmus+ Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu” kullanılır.

Öğrenciler Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus+ programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmus+la ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Bir öğrenci Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Yerleştirme Konsorsiyumları:

Yüksek öğrenim kurumlarından ve dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak için oluşturulan gruptur. Konsorsiyum başvurularında bir koordinatör kuruluş seçilmelidir.

Konsorsiyum Koordinatörü:

•         Konsorsiyumun başındaki kuruluştur.

•         Yasal statüsü dernek, yüksek öğretim kurumu, işletme vb. olabilir.

•         Ulusal Ajans ile sözleşme yapacak ve tüm idari ve mali sorumluluğu konsorsiyum üyeleri adına üstlenecektir.

Konsorsiyum olarak başvuruda bulunan bir yüksek öğretim kurumu bünyesindeki bir bölüm veya fakülte aynı anda bağlı bulunduğu yüksek öğretim kurumunun yapacağı bireysel başvuru yönteminden yararlanamaz. Sonuç olarak, her bir bölüm veya fakülte hangi başvuru yöntemine dahil olacağını iyi belirlemelidir.

Konsorsiyum halinde;

Her yüksek öğretim kurumu konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalar.

Bu anlaşmalar: Rol ve sorumlulukları, idari ve mali düzenlemeleri belirler.Başvurulara Konsorsiyuma ortak olan herbir yüksek öğretim kurumuna ait niyet mektuplarının eklenmesi gereklidir.

Konsorsiyum başvuruları aşağıdaki kriterlere ve ağırlıklara göre değerlendirilecektir:

-Projenin amaçları ve yapılan çalışmalar- %10

-Konsorsiyumun yapısı ve ortakların rolleri- %35

-Öğrenci yerleştirmelerindeki deneyim ve kazanımlar- %20

-Bireysel öğrenci yerleştirmelerinin organizasyonu- %35

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.(Yüksek lisans ve doktora dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

Erasmus+ Öğrenci yerleştirme faaliyetinden yalnızca 1 defa yararlanılabilir.

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli şartlar:

Yerleştirme/staj için başvuruda öğrenim amaçlı hareketlilikte olduğu gibi aynı kriterler başvuru önşartı kabul edilecek, ancak başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkez’in koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler taban puan barajını yükseltebilirler. Aynı şekilde müracaat sayısının yeterli olmadığı durumlarda ise (bu durumun ispatlı şekilde kayda geçirilmesi şartı ile) not ortalaması belirlenen barajın altından da başvuru alınabilir. Genel başarı notu hesaplanırken yerleştirmede(staj) dil ağırlığı ikinci planda olacağı düşünüldüğünden not ortalaması % 55; dil başarısı % 45 etki edecektir.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Bunu dışında;

-Yerleştirme Sözleşmesi (bütün taraflarca imzalanmış): Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. belirtilmelidir.

-Eğitim Anlaşması: Çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. belirtilmelidir.

-Kalite Taahhüdü: Tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belge

 

- Yerleştirme (Staj) Hareketliliği İçin Formlar


Erasmus+  Staj öğrencilerinin yapması gerekenleri adım adım anlatan belge için tıklayınız

 

Gitmeden Önce

  1. Eğitim Anlaşması(Training Agreement)
  2. Niyet Mektubu (Letter of Intent)

 

Döndükten Sonra

  1. Katılım Sertifikası(Certificate of Attandance )
  2. Öğrenci Faaliyet Raporu

 

Üniversitemize ulaşan staj yeri tekliflerine ulaşmak için lütfen tıklayınız

Erasmus+@Turkey

 

 

Son Güncelleme: 2014-03-25 10:01:56
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024